سیستم تهویه پارکینگ : در بحث تهویه پارکینگ یا به طور کلی در فن ها، تهویه به معنی جا به جایی هواست. هوا دارای جرم است. لذا در هنگام تهویه هوا ما در حقیقت داریم یک جرم را جا به جا می کنیم. در دمای 20 درجه سانتیگراد، چگالی هوا در حدود 1.2 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.  به یک ضرب ساده می توان به این نتیجه رسید که برای تهویه فضایی به حجم حدودی 100 متر مکعب باید جرمی معادل با 120 کیلوگرم را جا به جا کنیم. این جا به جایی به 3 روش صورت می پذیرد.

بهترین روش این جابه جایی انتقال هوا به وسیله سیستم کانال کشی با کمک فن هاست. این فن ها میتوانند هوا را در درون کانال ها مکش و دهش کنند. روش دیگر حرکت عمودی هوا به واسطه اختلاف دماست.  روش سوم که به تهویه جت فن شناخته می شود در حقیقت تغییر سرعت هواست وقتی که در معرض نیروی فشاری قرار می گیرد. در فیزیک، این پدیده به عنوان تراست (thrust) شناخته می شود. در سال های اخیر این روش تخلیه به عنوان یکی از روش های اصلی تهویه پارکینگ و تهویه تونل شناخته می شود.

دسته بندی پارکینگ ها

از لحاظ سیستم تهویه پارکینگ ، پارکینگ ها به دو دسته باز و بسته تقسیم بندی می گردند. حتی پارکینگ هایی که بالای سطح زمین قرار دارند اگر سیستم تهویه طبیعی نامناسبی داشته باشند به عنوان پارکنیگ بسته تلقی می گردند.

پارکینگ های باز

پارکینگ باز شامل پارکینگ های غیر مسقف و یا پارکینگ هایی است که به اندازه کافی سطح باز دارند که سیستم تهویه پارکینگ به صورت طبیعی صورت پذیرد. برای اینکه پارکینگ باز تلقی شود الزاماتی نیاز است وقوانین هر کشور در این زمینه ممکن است متفاوت باشد. مثلا در ایران پارکینگ باز اینگونه تعریف شده است : پارکینگ باز به انواعی از پارکینگ گفته می شود که به ازاء هر متر از محیط کل 0.4  مترمربع مساحت بازشو داشته و حداقل در 40 درصد طول محیط یا به صورت مساوي در دو ضلع مقابل پارکینگ توزیع شده باشند. برای کسب اطلاع بیشتر می توانید به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مراجعه کنید.

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

سیستم تهویه پارکینگ باز
نمایی از یک پارکینگ باز
پارکینگ بسته

بر طبق قانون سوم مقرارت ملی ساختمان هر پارکینگی که باز نباشد جهت تخلیه پارکینگ بسته در نظر گرفته می شود.

سیستم تخلیه دود پارکینگ های بسته
نمایی از یک پارکینگ بسته

شیوه های رایج تهویه پارکینگ

در حال حاضر چهار شیوه تهویه در پارکینگ ها مورد استفاده قرار میگیرد.

تهویه طبیعی

این گونه سیستم تهویه پارکینگ توسط باد و یا تغیرات دمایی در پارکینگ های باز مورد استفاده قرار می گیرد.

تهویه نیمه طبیعی

در شیوه هوای تازه به شیوه طبیعی وارد پارکینگ شده و صورت مکانیکی خارج می گردد. برعکس این مورد نیز ممکن است. بدین صورت که هوا به وسیله مکانیکی وارد شده و به شیوه طبیعی به خاطر اختلاف فشار خارج گردد. در این شیوه به صورت عمومی به کانال نیازی نیست.

سیستم های نیمه طبیعی تهویه پارکینگ
سیستم تخلیه دود پارکینگ نیمه طبیعی
سیستم تهویه مکانیکی سنتی ساده

این شیوه معمولا برای تهویه پارکینگ بسته به کار می رود. در این شیوه از ترکیب فن های هوای تازه و اگزاست استفاده می شود و از سیستم کانال کشی استفاده نمی گردد.

سیستم تخلیه دود
سیستم تهویه مکانیکی ساده
سیستم تهویه مکانیکی سنتی

از این نوع از سیستم های تخلیه دود در پارکینگ های بسته استفاده می شود. این سیستم شامل هر دو فن هوای تازه، فن تخلیه دود به همراه ترکیبی از سیستم های کانال کشی مورد استفاده قرار می گیرد.

با وجود رایج تر بودن این سیستم ها در تخلیه دود و سیستم تهویه پارکینگ، در به کارگیری این شیوه معمولا مشکلاتی بر سر راه قرار دارد. به عنوان مثل:

  • فضای کافی برای کانال های هوای تازه و یا تخلیه وجود ندارد.
  • نقاط کور و یا مرده به وجود می آید. در این نقاط تهویه یا به صورت اندک صورت میگیرد و یا اصلا انجام نمی پذیرد.
  • ارتفاع کانال ها مانع از عبور و مرور ماشین ها می شود.
  • کنترل دود در هنگام آتش سوزی به سادگی صورت نمی پذیرد.
  • در زمانی که میخواهیم سیستم تهویه را وابسطه به شرایط محیطی در طراحی کنیم از این سیستم تهویه پارکینگ نمیتوان استفاده کرد

به منظور فائق آمدن بر این مشکلات رایج، یکی از شیوه های مدرن و بهینه سیستم تهویه پارکینگ استفاده از جت فن ها و یا سیستم های تهویه پارکینگ بدون کانال می باشد.

جهت مطالعه ادامه مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید:

سیستم تهویه پارکینگ – قسمت دوم