جت فن و فن های آکسیال تخلیه دود (F300,F400)

ایماک

جت فن آکسیال

جت فن رادیال

فن آکسیال تخلیه دود

فن های سانتریفیوژ کانالی

فن های بین کانالی (inline)

سنسور مونوکسید کربن CO

سنسور تشخیص CO